GDPR Ochrana osobních údajů

Chraňte svá data. V případě porušení, nezavedení či nepřipravenosti na nové nařízení hrozí povinným subjektům vysoké pokuty, které mohou být v mnoha případech až likvidační.

Hero image

GDPR

Chraňte svá data

GDPR po vzoru předpisů na ochranu hospodářské soutěže zavádí několikanásobně vyšší pokuty, než jsme byli doposud zvyklí. Jejich maximální výše je 20.000.000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností) a bude záviset na řadě faktorů, jako je např. povaha, závažnost a délka porušování, počet poškozených občanů a míra škody, kroky podniknuté správcem či zpracovatelem ke zmírnění škod, kategorie osobních údajů dotčené porušením a řada dalších.

Je důležité zdůraznit, že maximální výše pokuty může být udělena jak menší společnosti s pěti zaměstnanci, tak velké nadnárodní korporaci, pokud neučiní kroky nezbytné k uvedení do souladu s principy a povinnostmi vyplývajícími z GDPR.

Co je vlastně osobní údaj

Osobní údaje jsou jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresa a fotografický záznam. U podnikající fyzické osoby tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

Zvláštní kategorie jsou např.: údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení.

Citlivé údaje jsou podle nařízení genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí. Ty podléhají mnohem přísnějším pravidlům.

Jaké povinnosti ukládá GDPR organizacím?

Povinnost správců a zpracovatelů údajů (bez ohledu na jejich velikost nebo počet zaměstnanců) zavést technická, organizační a procesní opatření za účelem prokázání souladu s principy GDPR.

  • Implementace záměrné a nezbytné ochrany dat
  • Vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, DPIA (Data Protection Impact Assessment)
  • Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer)
  • Zavedení tzv. pseudonymizace osobních údajů
  • Vedení záznamů o činnostech zpracování
  • Konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů

Marcela

Specialistka GDPR

Marcela